Szkolenia

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych

Reforma oświaty w 2012 roku wprowadziła nowe podejście do zawodu i możliwości uzyskiwania wykształcenia zawodowego. W zawodach wyodrębniono KWALIFIKACJE, które potwierdzane są podczas egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE).

Została wprowadzona nową forma kształcenia umożliwiająca zdobycie zawodu lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez dorosłych– kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ), osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) może być prowadzony w formie stacjonarnej lub zaocznej. Może być również prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

To kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a liczba godzin kształcenia jest określona w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
 
Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji. Egzamin przeprowadzony jest przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE).
 
Osoba, która zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.
 
Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z uzyskanie odpowiedniego poziomu wykształcenia oznacza otrzymanie dyplomu technika w danym zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Dyplom technika w danym zawodzie na może otrzymać:

  • osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie;
  • osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

KONTAKT

Recepcja

tel. 94 35 455 60 wew. 7

Sekretariat:


tel. 94 35 455 60 wew. 501
email sekretariat@ckp.info.pl