Regulamin usług hotelowych

  Rezerwacja

  [multistep "1-2-/noclegi/rezerwacja"]

  Regulamin usług noclegowych

  Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

  § 1

  1. Pokój wynajmowany jest na doby.
  2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
  3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

  § 2

  1. Wszelkie czynności związane z zameldowaniem oraz rozliczeniem gościa (check-in, check-out) odbywają się w czasie pracy recepcji: 7:00 – 23:00. Drzwi główne do obiektu zostają zamknięte pomiędzy godziną 23:00 a 6:00.
  2. Po godzinie 23:00 nie przyjmujemy gości do obiektu z wyłączeniem gości już zameldowanych (gość okazuje się kartą pobytu) lub wcześniej potwierdzoną rezerwacją (dzwonek przy drzwiach wyjściowych do obiektu).

  § 3

  1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
  2. CKZ uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

  § 4

  1. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
  2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
  3. CKZ może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników ośrodka albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania CKZ.

  § 5

  1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
  2. CKZ ma obowiązek zapewnić:
   a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;
   b. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu;
   c. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie;
   d. w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

  § 6

  1. Na życzenie gościa CKZ świadczy nieodpłatne następujące usługi:
   a. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
   b. budzenie o wyznaczonej godzinie;
   c. przechowywanie bagażu gości zameldowanych w CKZ.

  § 7

  1. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  2. CKZ ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przypisami art.846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

  § 8

  1. Odpowiedzialność CKZ z tytułu lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczna jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
  2. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1964 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady. (Dz. U. z 1965 roku nr 1, poz. 2) z późniejszymi zmianami.

  § 9

  1. CKZ nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

  § 10

  1. W CKZ obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
  2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług CKZ nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. CKZ może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

  § 11

  1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
  2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
  3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

  § 12

  1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na wskazany przez gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, CKZ przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

  Dyrekcja
  Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich

  KONTAKT

  Recepcja

  tel. 94 35 455 60 wew. 7 (07:00-15:00 od poniedziałku do piątku)
  ul. Katedralna 12, 78-100 Kołobrzeg

  Sprzedaż i marketing:


  tel. 94 35 455 60 wew. 543
  email ckp@ckp.info.pl